Kwaliteit & Privacy

Kwaliteit

De kwaliteit van de behandeling wordt gewaarborgd door na- en bijscholing, intervisie (periodiek overleg met een groep collega’s over de geanonimiseerde inhoud van lopende behandelingen), 5-jaarlijkse visitatie door de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie, en het toepassen van effectmeetinstrumenten.

Uiteraard houd ik mij aan de beroepscode van de KNMG en de NVvP.

De praktijk beschikt over het per 01-01-2017 verplichte Kwaliteitsstatuut GGZ. 

Terugkoppeling door patiënten is een belangrijk kwaliteit bevorderend instrument gebleken. Wanneer u in behandeling bent, bent u dan ook nadrukkelijk uitgenodigd om kenbaar te maken hoe u dat ervaart. Zeker als u moeite heeft met onderdelen van de behandeling of als u ergens ontevreden over bent, is dat van groot belang.

Klachten

Als u meent dat er in de behandeling verwijtbare fouten zijn gemaakt en u in uw ogen bij mij onvoldoende gehoor voor uw bezwaren heeft gevonden, kunt u zich wenden tot een klachten- of geschillencommissie (NVvP-regelement voor de behandeling van klachten van patiënten van zelfstandig gevestigde psychiaters)

en/of het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg.

Privacy Statement (AVG ; 05-10-2018)

Ik, H.D. Philipszoon psychiater, hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy wil ik heldere en transparante informatie geven over hoe ik omga met persoonsgegevens.

Ik doe er alles aan om uw privacy te waarborgen en ga daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Ik houd mij in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat ik in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerk in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vraag om uw uitdrukkelijke toestemming als ik deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen heb genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeef aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte ben van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als psychiater ben ik verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met mij wenst op te nemen kan dit vanzelfsprekend.

Verwerking van persoonsgegevens van patiënten

Persoonsgegevens van patiënten worden door mij, H.D.Philipszoon, psychiater, verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinde;
 • Het uitvoering geven aan de behandelovereenkomst.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De behandelovereenkomst;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan ik de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • BSN-nummer
 • Gegevens over gezondheid.

Verstrekking aan derden

Uw persoonsgegevens worden door mij opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de behandelovereenkomst en daarna minimaal 15 jaar.

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door mij. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door mij te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Ik kan u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mocht ik uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

De gegevens die u aan ons geeft verstrek ik aan een derde partij verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden, namelijk het verzorgen van mijn financiele administratie. Ik geef nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee ik geen verwerkersovereenkomst heb afgesloten. Met deze partij (verwerkers) heb ik de nodige afspraken gemaakt om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zal ik de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Tevens kan ik persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Ik verstrek geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Ik verwerk enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Ik, H.D. Philipszoon bewaar persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Ik heb passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo heb ik de volgende maatregelen genomen;

 • Ik hanteer een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • Ik maak back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • Ik test en evalueer regelmatig deze maatregelen;

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vraag ik u hierover direct contact met mij op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vind ik dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van dit Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met mij op!